Playa Boda®

Playa Boda®

DenominationSpemoda
FlowertypeL
ProductionVery good
Vase life12-14
Length50-70
BreederSpek

Playa Boda®
Playa Boda®